شبهات

سوال 173

– چرا شما برای اثبات عقایدتان فقط حدیث میخوانید به قرآن استناد نمیکنید؟