شبهات

سوال 171

– با وجود اینکه روایات فراوانی حتی در باره تحریف قرآن آمده، و قطعاً بخشی از روایات تحریف شده‌اند، چطور میتوانیم بدون میزان علم رجال به هر روایتی اعتماد کنیم؟