شبهات

سوال 170

– یمانیون معتقدند که تعبیر «یدعو الی الحق» یا «یهدی الی الحق» یا «یدعو الی طریق مستقیم» در حدیث یمانی بیانگر عصمت اوست، در حالی که چنین تعابیری در باره اشخاص دیگری نیز آمده که معصوم نبودند، مثلا…؟