شبهات

سوال 169

– سید حسن حمامی رئیس مکتبه نجف احمد الحسن،سالها پیش اعتراف کرد که فرقه یمانی یک فرقه تروریستی است و قصد ترور مراجع تقلید راداشت. این اعتراف صریح از سوی چنین کسی چطور با حقانیت مکتب یمانی سازگار است؟