شبهات

سوال 168

– طبق روایت، کار یمانی این است که به امام مهدی (ع) دعوت کند یا به خدا دعوت کند، در حالی که احمد الحسن به ولایت و امامت و مهدویت خودش دعوت میکند.