شبهات

سوال 167

– در روایت آمده که هر کسی ادعا کند که فرزند مهدی است او را لعنت کنید. چطور احمد الحسن ادعا میکند که فرزند مهدی (ع) است؟