شبهات

سوال 165

– احمد الحسن میگوید که حجر الأسود همان مهدی اول است، در حالی که در روایات آمده که آن یک ملک است. چطور ممکن است که مهدی اول همان سنگ و همان ملک باشد؟