شبهات

سوال 163

– در حدیث لوح جابر آمده که دوازده امام از نسل فاطمه زهرا (س) هستند که آخرین آنها قائم است. یمانیون به روایتی استناد میکنند که میگوید سه نام علی در بین آنها وجود داشت…؟