شبهات

سوال 162

– قبل از آمدن سفیانی و خراسانی چرا شما در بصره خروج مسلحانه کردید؟