شبهات

سوال 161

– در روایت آمده که «کونوا احلاس بیوتکم» تا زمانی که سفیانی خروج کند و آنگه به سمت ما بشتابید. پس شما چرا تعجیل کردید؟