شبهات

سوال 160

– در حدیث یمانی آمده که وقتی خروج کرد به سمت او بشتاب. پس چرا اکنون که خروج نکرده باید به او ملحق شویم؟