شبهات

سوال 159

– استناد به خواب و مکاشفه یکی از حربه‌های تکراری همه مدّعیان کذاب است. تفاوت استدلال احمد الحسن به رؤیا با آنان در چیست؟