شبهات

سوال 158

– شیطان نمیتواند به صورت اهل بیت ظاهر شود،پس چراشیخ مفید میگوید عده‌ای از مستبصرین می گوینددرگذشته پیامبررادر رؤیا میدیدم که ابوبکرو عمررا تأیید میکنندواکنون در رؤیا میبینیم که علی ع را تأیید میکند؟