شبهات

سوال 157

– شیطان نمیتواند به صورت پیامبر و اهل بیت (ع) تمثل کند، اما مگر ما ایشان را در بیداری دیده‌ایم که در خواب بفهمیم که خودشان هستند؟