شبهات

سوال 155

– دعای رؤیایی که ایشان میگوید از روایات گرفته نشده. پس شاید طلسم و سحر باشد که بتواند خواب سازی کند.