شبهات

سوال 154

– یمانی میگوید که دعای رؤیا بخوانید که خواب ببینید. ما دعا را خواندیم و هیچ خوابی ندیدیم. پس این حرف دروغ است.