شبهات

سوال 152

– شما که مدّعی هستید ائمه در رؤیا سید یمانی را تأیید میکنند، چرا پس ما چیزی ندیده‌ایم؟