شبهات

سوال 151

– چرا بعضی ها رؤیا بر ضدّ حقانیت یمانی دیده‌اند؟