شبهات

سوال 150

– از کجا معلوم میشود که این رؤیاهایی که در باره تأیید أحمد الحسن دیده میشود، رؤیای صادقه است و خوابهای اضغاث احلام شیطانی نیست؟