شبهات

سوال 15

  • چرا علما و عرفا بزرگ مثل بهجت که در عصر معاصر زندگی می کردن تاییدی از ایشان نداشتن؟ آیا این نمیتونه دلیلی برای باطل بودن این جریان باشه؟ ؟؟