شبهات

سوال 147

– اگر یمانیون معتقد به تحریف قرآن هستند چطور برای اثبات دعوت به همین قرآن استناد میکنند و اساساً تمسک به ثقلین نزد آنها چگونه است؟