شبهات

سوال 145

– اگر یمانیون معتقد به تحریف قرآن هستند چطور با همین قرآن استخاره میگیرند و آن را حجت میدانند؟