شبهات

سوال 143

– شما چگونه به روایت جاثلیق نصرانی استناد میکنید، در حالی که امام رضا (ع) برای اثبات نبوت نبی اکرم این دلیل را گفتند، نه امامت و مهدی بودن؟