شبهات

سوال 142

– احمد الحسن در کتاب همگام با عبد صالح میگوید که انجیل برنابا معتبر نیست و استدلال به این کتاب را غیر عاقلانه توصیف کرده، در حالی که امام رضا (ع) در مناظره با جاثلیق از همین انجیل استفاده کرده و خود او نیز در کتاب فتنه گوساله به همین انجیل احتجاج میکند.