شبهات

سوال 141

– چرا احمد الحسن به نظریه یک دانشمند مسیحی به نام داروین استناد میکند؟ آیا دین اسلام نقصی دارد که از نظریات رجال غیر دین استفاده میکند؟