شبهات

سوال 140

– احمد الحسن در کتاب وهم الإلحاد از فرضیه الحادی تکامل داروین به شدت دفاع میکند. این نظریه الحادی و آتئیستی چطور با توحید قرآنی مورد نظر اهل بیت (ع) جمع میشود؟