شبهات

سوال 139

– یکی از شواهد اصلی علم ایشان کتاب وهم الإلحاد است، در حالی که دکتر عمرو شریف هم کتابی با همین نام و موضوع نوشته است. چطور این دستاورد علمی را به احمد الحسن نسبت میدهید؟