شبهات

سوال 138

– اگر احمد الحسن صاحب علم امامت است و بوسیله پاسخ دادن به سؤالات شناخته میشود، چرا به برخی از سؤالات پاسخ نمیدهد؟