شبهات

سوال 137

– چرا هیچ یک از علما و محدثین شیعه به موضوع مهدی اول و مهدیین و قائم بودن أحمدالحسن هیچ اشاره‌ای نکرده؟