شبهات

سوال 136

– وقتی که هیچ کدام از علما علم احمد الحسن را نفهمیدند و اذعان نکردند، ما چطور علم او را تصدیق کنیم؟ یعنی ما عالمتر از همه آنها هستیم؟