شبهات

سوال 135

– از کجا بدانیم که این کتابها واقعاً نوشته خود سید احمد الحسن (ع) است؟ شاید یک گروه علمی آن را نوشته‌اند.