شبهات

سوال 134

– از کجا علم امامت ایشان را تصدیق کنیم، در حالی که خودمان علم به صحت و بطلان جوابهایی که او به سؤالها میدهد نداریم؟ آیا نمیتواند حرفهای زیبایی به زبان بیاورد و مردم را فریب دهد که این علم اهل بیت ع است؟ یعنی چطور میشود به ادعای علم ایشان و تفسیر متشابهات وعلوم خاصی که کسی اصل آن را نمیداند اعتماد کنیم؟