شبهات

سوال 133

– ما از کجا درستی احادیثی که یمانی به آن استناد میکند را بفهمیم در حالی که متخصص علم رجال و حدیث نیستیم و شیوخ و مراجع و بزرگان هم ادله او را نپذیرفتند؟