شبهات

سوال 132

– مارقین سیزده امامی در حدیث «من مارق یتعدی الی ثالث عشر فصاعدا» چه کسانی هستند؟