شبهات

سوال 131

– چرا در بیانیه 13 رجب، همه مردم و شیعیان را تکفیر کرده است؟