شبهات

سوال 130

– یکی از صفات امامت فصاحت در گفتار است. چرا احمد الحسن در خطبه های صوتی خود فصاحت ندارد؟