شبهات

سوال 129

– اگر این شخص حجت معصوم خداست، چرا بر همه زبانها آگاه نیست؟