شبهات

سوال 128

– حدیث «دجال البصرة» در باره چه کسی است؟ آیا نافی ادّعای این یمانی بصری نیست؟