شبهات

سوال 127

– آیا یمانیها قصد براندازی نظام ایران را ندارند و خطری برای امنیت کشور و شیعیان نیستند؟