شبهات

سوال 125

– تفاوت نواب عام (فقهاء) با نواب خاص چیست و چرا نیابت و وکالت و سفارت آنها را قبول میکنید، در حالی که نیابت فقهاء در عصر غیبت را قبول نمیکنید؟