شبهات

سوال 123

– احمد الحسن علما و مراجع را بی عمل میداند و تبعیت از آنها را پرستیدن طاغوت میداند، ولی در اوایل دعوت خویش مردم را به تقلید از 3 عالم شیعی (سید خمینی و سید محمد صادق و سید محمد باقر صدر) راهنمایی میکرده.