شبهات

سوال 122

– با وجود نفی تقلید از علما، پس تکلیف مردم در عصر غیبت چه بوده؟