شبهات

سوال 120

-چرا حکم خمس را باطل کرده و قائل به مباح بودن خمس در دوران غیبت است؟