شبهات

سوال 12

  •  آیا وهابیت،  انگلستان، آمریکا و صهیونیسم نقشه جدیدی برای شیعه نساختن؟ این دعوت ساخته دست انگلیس و  غیره نیست چرا که موجب تفرقه در دین میشه..