شبهات

سوال 119

– آیا دعوت و ادعای ایشان موجب تفرقه بین شیعیان و تکفیر شیعیان مخالف ایشون نیست؟