شبهات

سوال 118

– چرا برای ملاصدرا ترحم میکند، در حالی که او فیلسوف و مروّج علوم ضاله یونانی بوده؟