شبهات

سوال 117

نظر این شخص در باره علمای شیعه چیست؟ آیا با همه علمای شیعه ضدیت دارد؟