شبهات

سوال 115

– برای روش اذان و اقامه و شهادت ثالثه روایت و مستند بیارید.