شبهات

سوال 112

– طبق روایات یمانی برای جنگ با سفیانی و هدایت مردم به سمت صاحبشان قیام میکند، در صورتی که احمد الحسن قبل از خروجش شروع به تشریع و نسخ احکام و روایات کرده است.