شبهات

سوال 109

– چرا امریکا و اسرائیل احمدالحسن را پیدا نمیکنند و نمیکشند و ایشان در امان است؟